آخــریـــن مــزایــده ها
آگهی دعوت به مزایده فروش سهام مالکین سهام شرکت هواپیمایی فراز جی (سهامی خاص) به شماره ثبت 66025…
“آگهی مزایده اجاره زمین زراعی  “ . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در نظر دارد یک قطعه زمین…
سازمان اموال و املاک اداره کل شهر تهران در نظر دارد تعدادی از املاک خود را در تهران…
آخـــریـــن مناقصه ها
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP-7302507520-T21 موضوع آگهی: خرید COMPLETE PNUMATIC VALVE ACTUATOR WITH BODY…
1
1
1
آگهی دعوت به مزایده فروش سهام مالکین سهام شرکت هواپیمایی فراز جی (سهامی خاص) به شماره ثبت 66025…
“آگهی مزایده اجاره زمین زراعی  “ . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در نظر دارد یک قطعه زمین…
سازمان اموال و املاک اداره کل شهر تهران در نظر دارد تعدادی از املاک خود را در تهران…
آگهی دعوت به مزایده عمومی فروش کابل های ضایعاتی مزایده شماره: ASPC-400/2081/S شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر…
آگهی دعوت به مزایده فروش سهام مالکین سهام شرکت هواپیمایی فراز جی (سهامی خاص) به شماره ثبت 66025…
“آگهی مزایده اجاره زمین زراعی  “ . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در نظر دارد یک قطعه زمین…
سازمان اموال و املاک اداره کل شهر تهران در نظر دارد تعدادی از املاک خود را در تهران…
آگهی دعوت به مزایده عمومی فروش کابل های ضایعاتی مزایده شماره: ASPC-400/2081/S شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر…

فهرست