آخــریـــن مــزایــده ها
مزایده عمومی شماره 325‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش یک عدد قرقره…
آگهی مزایده عمومی شماره 324‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش  دو دستگاه…
مزایده عمومی شماره 322‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش دستگاه های رزرو…
آخـــریـــن مناقصه ها
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
مناقصه عمومی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس(سهامی خاص)  GT-1399-019 موضوع مناقصه: خرید زینک و آند (شناورهای…

روزنامه امروز

1
1
1
مزایده عمومی شماره 325‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش یک عدد قرقره…
آگهی مزایده عمومی شماره 324‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش  دو دستگاه…
مزایده عمومی شماره 322‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش دستگاه های رزرو…
آگهی مزایده عمومی شماره 323‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش 440دستگاه های…
مزایده عمومی شماره 325‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش یک عدد قرقره…
آگهی مزایده عمومی شماره 324‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش  دو دستگاه…
مزایده عمومی شماره 322‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش دستگاه های رزرو…
آگهی مزایده عمومی شماره 323‏‏/99   الف:  مزایده گذار : بانک ملت ب: موضوع مزایده: فروش 440دستگاه های…

فهرست