آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر احداث دیوار ساحلی دورود جنب پل شهید مجید شمشکی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری شمشک دربندسر

 نشانی: 

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری شمشک دربندسر در نظر دارد، پروژه های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجدشرایط و دارای گواهی صلاحیت واگذار نماید.

ردیف شرح پروژه مبلغ اعتبار (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
1 مجوزشورای شهر شماره 492 ک 1401 آسفالت مکانیزه معابر سظح شهر 000/000/000/150 000/000/500/7
2 کد طبقه بندی 2070201 بودجه مصوب 1401 احداث دیوار ساحلی دورود جنب پل شهید مجید شمشکی 000/000/000/10 000/000/500

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های دارای سوابق و شرایط  دعوت می گردد ظرف مدت یک هفته از انتشار نوبت دوم این آگهی به واحد مالی – امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

نشانی: تهران – شمیرانات – رودبار قصران – شهر شمشک دربندسر– جاده دیزین – شهرداری شمشک دربندسر (تلفن تماس: 24873000 – 26526949)

1- مبلغ سپرده معادل 5% مبلغ پایه مناقصه می باشد که باید به حساب شماره 302073686 به نام شهردای شمشک دربندسر نزد بانک تجارت شعبه فشم واریز و فیش واریزی قبل از برگزاری مناقصه تحویل گردد.

2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- سایر اطلاعات در اسناد مناقصه موجود است.

شهرداری شمشک دربندسر

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست