آگهی برگزاری مناقصه دو مرحله ای

 مهلت ارسال مدارک: یک هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: ۲۶۸

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توسعه منابع انرژی توان

 نشانی: کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران ساوه، خروجی دوم صباشهر، جنب کارخانجات صباباتری، شهرک مسکونی شهید درخشان، مدیریت شهرک شهید درخشان

آگهی برگزاری مناقصه دو مرحله ای

شماره: 980801   نوبت اول

شرکت توسعه منابع انرژی توان(شهرک مسکونی شهید درخشان)در نظر دارد عملیات بازسازی بلوک شماره 24 شهرک شهید درخشان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
مدت اجرای موضوع مناقصه 75 روز می باشد.
ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ هفتصد میلیون ریال(700.000.000) ریال معادل هفتاد میلیون(70.000.000) تومان به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا وجه نقد در وجه شرکت توسعه منابع انرژی توان می باشد.
هزینه خرید اسناد مناقصه یک میلیون(1.000.000)ریال است که باید به حساب 210150000000879800180108 IR سازمان توسعه منابع انرژی، بانک سپه شعبه صباباتری واریز و فیش آن تحویل متصدی توزیع اسناد گردد.
هزینه چاپ آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
خرید اسناد مناقصه و یا امضاء اسناد هیچگونه حقی را برای شرکت‌کنندگان در مناقصه ایجاد نمی نماید و شرکت در مناقصه مورد اشاره و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و این شرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها مدت دو ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهاد می‌باشد.
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد با در دست داشتن مدارک لازم (معرفی‌نامه معتبر و اصل فیش واریزی) به آدرس کیلومتر 18 اتوبان تهران ساوه، خروجی دوم صباشهر، جنب کارخانجات صباباتری، شهرک مسکونی شهید درخشان، مدیریت شهرک شهید درخشان مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02156576680 تماس حاصل نمایند.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست