آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۲۳

 کد در ایران کالا: ۴۳۷

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری هشتگرد

 نشانی: 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

مرحله دوم(نوبت چهارم)

شهرداری هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 21/478/ش مورخ 98/3/23 شورای محترم اسلامی شهر هشتگرد و صورتجلسه هیأت عالی سرمایه‌گذاری شهرداری و در راستای تحقق اهداف توسعه شهر ایجاد منابع درآمدی پایدار جهت پروژه مشارکتی ایستگاه‌های سطح شهر (با روش ساخت، بهره‌برداری، انتقال یا B.O.T) و با تامین منابع مالی ساخت پروژه توسط مشارکت‌کننده بخش خصوصی به استناد اصل 44 قانون اساسی اقدام نماید.
لذا علاقمندان به شرکت در فراخوان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت چهارم به واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری هشتگرد مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 4-44222022- 026 تماس حاصل فرمایند. سپرده شرکت در فراخوان عمومی مبلغ 600/000/000ریال(ششصدمیلیون‌ریال)می‌باشد که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی در وجه شهرداری به حساب شماره 1067613761 نزد بانک رسالت شعبه هشتگرد کد 636 به‌نام شهرداری هشتگرد واریز گردد. به پیشنهادات مخدوش، مبهم و فاقد سپرده یا واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. سپرده نفر اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد مشارکت نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به‌نفع شهرداری ضبط خواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد فراخوان عمومی مندرج است و هیأت عالی سرمایه گذاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی‌ها و کارشناسی‌ها به‌عهده برنده فراخوان می‌باشد و پیشنهادات می‌بایست در پاکت‌های جداگانه الف‌و‌ب به‌صورت لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/1/23 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود.

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست