آگهی مفقودی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی بندر امام

 نشانی: 

 

1- پروانه سبز گمرکی به‌شماره سریال 2327303 به‌شماره کوتاژ 1000868 مورخ 21/05/1387 به‌شماره ارزیابی H1000985 مربوط به شرکت پتروشیمی بندر امام به‌شماره ثبت 6301 به شناسه ملی 10860723760 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

2- پروانه سبز گمرکی به‌شماره سریال 2327587 به‌شماره کوتاژ 1000939 مورخ 31/05/1387 به‌شماره ارزیابی H1001018 مربوط به شرکت پتروشیمی بندر امام به‌شماره ثبت 6301 به شناسه ملی 10860723760 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

3- پروانه سبز گمرکی به‌شماره سریال 3345409 به‌شماره کوتاژ 7002746 مورخ 21/10/1389 به‌شماره ارزیابی H7003677 مربوط به شرکت پتروشیمی بندر امام به‌شماره ثبت 6301 به شناسه ملی 10860723760 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست