آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره ۹۸/۰۵)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

 کد در ایران کالا: ۱۷۳

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر

 نشانی: بوشهر، نیروگاه اتمی، ساختمان مدیریت شرکت بهره‌برداری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره 98/05)

نوبت اول

موضوع: ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه اتمی بوشهر به مدت یک سال شمسی
دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر (سهامی خاص)
نشانی مناقصه‌گزار: بوشهر، نیروگاه اتمی، ساختمان مدیریت شرکت بهره‌برداری، گروه قراردادها، تلفن: 4-31112551-077 کدپستی: 7518114791
مبلغ برآورد اولیه: 20.800.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.040.000.000 ریال
مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل سه ماه
مناقصه‌گران دارای گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح می‌توانند تا پایان وقت اداری مورخ 98/07/20، به آدرس مناقصه‌گزار مراجعه و با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 4101103330230543 با شماره شبا 740100004101103330230543 IR نزد بانک مرکزی به‌نام شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه معرفینامه کتبی، نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت 09:30 مورخ 98/08/01 به دستگاه مناقصه‌گزار تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: پیشنهادهای رسیده در تاریخ 98/08/01، ساعت 10:00 در محل سالن کنفرانس ساختمان مدیریت شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بازگشایی خواهد شد.
تذکر: هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر- گروه قراردادها

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست