انتخاب حامی فدراسیون وزنه برداری  جمهوری اسلامی ایران

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

 نشانی: 

آگهی فراخوان

مزایده عمومی انتخاب حامی مالی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب حامی مالی از طریق مزایده عمومی و با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی با شماره فراخوان 1001090760000001 اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1/04/1401 می‌باشد.

1 –  موضوع مزایده: انتخاب حامی فدراسیون وزنه برداری  جمهوری اسلامی ایران.

2-  دستگاه مزایده‌گزار: فدراسیون وزنه برداری  جمهوری اسلامی ایران.

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3.500.000.000 ریال.

4- مبلغ پایه کارشناسی مزایده برای سال اول:  70.000.000.000ریال.

5- مدت اجرای قرارداد: سه سال.

تبصره: درصد افزایش مبلغ قرارداد برای سال دوم، بر مبنای مبلغ قرارداد سال اول و براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.

6- مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد: اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 تا روز چهارشنبه مورخ 08/04/1401 (از ساعت 8 لغایت 16) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به فروش می‌رسد.

نکته مهم: خرید اسناد صرفاً از طریق سامانه ستاد بوده و متقاضیان می‌بایست مبلغ 5،000،000 ریال (پانصد هزار تومان) به حساب مندرج در سامانه (شماره حساب 02100012833002 نزد بانک پارسیان (شماره شبا 430540110102100012833002IR) به نام  فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران ) جهت خرید اسناد واریز نمایند.

7- نشانی دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)

8- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 21/04/1401 می‌باشد.

9- نشانی محل دریافت پیشنهادات و مدارک مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( (www.setadiran.ir.

10- زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 22/04/1401 به مزایده‌گزار، حراست فدراسیون وزنه برداری  تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمایید.

11- بازگشایی پاکت‌ها: پاکت‌های مزایده روز شنبه مورخ 25/04/1401 رأس ساعت 14 فدراسیون وزنه برداری  و با حضور اعضاء کمیسیون معاملات فدراسیون، نماینده حراست و یک نفر نماینده قانونی از هر کدام از شرکت‌کنندگان در مزایده از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( www.setadiran.ir) گشوده خواهد شد.

12- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 41934-021 سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir.

13- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده به عهده برنده مزایده است.

14- درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌کند و وفق ماده 52 آئین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون، این فدراسیون در رد یک یا تمامی پیشنهادهای واصله مختار است.

فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست