بانـک تجارت(مناقصه شماره ۱۵‏‏‏‏‏/۹۸)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

 کد در ایران کالا: ۱۲۲

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی مناقصه شماره 15‏‏‏‏‏/98 ک دو مرحله ای                            نوبت اول

 

 

بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد 5.658 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

1‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 10/7/98 (ساعت 15 ) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 01854887 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.(مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد.)

3‏‏‏‏‏‏- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1.350.000.000 ریال، بصورت فیش واریزی بحساب شماره 01830821 بنام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

4‏‏‏‏‏‏‏‏- شرکت کنندگان مورد تائید می توانند هنگام بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد گردید شرکت نمایند.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر 10/7/98 با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به اداره کارپردازی – دایره خرید کالا – واقع در تهران – خیابان آزادی – بین نواب و اسکندری– ساختمان بانک تجارت – طبقه هفتم مراجعه نمایند.

 

 

 

 

شماره تماس: 66948455

نشانی سایت بانک : WWW.TEJARATBANK.ir

نشانی سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : WWW.iets.mporg.ir

 

 

بــــانک تجــــارت

اداره کـــــارپردازی

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست