تمدید مدت زمان مناقصه عمومی اجاره ۷۷ دستگاه خودرو سواری و وانت نیسان خود مالک

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏‏- طبقه ششم ‏‏- اداره معاملات و قراردادها.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400

الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت

ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان مناقصه عمومی اجاره 77 دستگاه خودرو سواری و وانت نیسان خود مالک

ج: تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت)به مبلغ 4.180.000.000 ریال یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق  به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14001750010133140 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: معرفینامه و فیش واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه واریز 14001750010133249  قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

ه: محل دریافت اسناد مناقصه : تهران – خیابان طالقانی ‏‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏- ساختمان شماره 380 ‏‏- طبقه ششم ‏‏- اداره معاملات و قراردادها.                  شماره تماس : 64821186 ‏- 64821180

جدول زمانی انجام مناقصه  
آغاز توزیع اسناد مناقصه ساعت 8 صبح مورخ 07‏/09‏/1400  
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 13‏/09‏/1400
تاریخ بازگشایی پاکتها رأس ساعت 8:15 مورخ 14‏/09‏/1400
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 141‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت   ب:…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 158‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 141‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت   ب:…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 158‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع…

فهرست