تهیه و طبخ غذا و اداره‌ رستورانهای تاسیسات تقویت فشارگاز  اقماری منطقه

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: منطقه دو عملیات انتقال گاز

 نشانی: 

شماره آگهی : 87300066            نوبت اول/ نوبت دوم

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

تهیه و طبخ غذا و اداره‌ رستورانهای تاسیسات تقویت فشارگاز  اقماری منطقه

شرکت انتقال گاز ایران/ منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق به شماره 2000092678000065را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:            ساعت 8:00 روز سه شنبه  مورخ 02/09/1400
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان تا: ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ  08/09/1400
  • مهلت ارسال پیشنهادات تا: ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ  22/09/1400
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00روز سه شنبه مورخ  30/09/1400

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  

نوع :‌ به صورت یک یا ترکیبی از تضامین مورد اشاره در ماده 6 آیین­نامه­ی تضمین در معاملات دولتی مورخ 22/9/1394

مبلغ :  6.840.076.336   ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

آدرس:  اصفهان کیلومتر 17 جاده نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز کدپستی :  858651111

شماره تماس:   34042476 031     و     34042419 – 031

ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGTC.IR

http://district2.nigtc.ir

http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول : 02/09/1400           تاریخ انتشار نوبت دوم :03/09/1400

 روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست