خدمات فنی در سیر، نگهداری و تعمیرات برق و تهویه واگن‌های مسافری و حمل خودرو

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت نوين صنعت رجا

 نشانی: 

آگهی مناقصه شماره 17/2-1400

 

سازمان: شرکت نوین صنعت رجا

موضوع مناقصه: خدمات فنی در سیر، نگهداری و تعمیرات برق و تهویه واگن‌های مسافری و حمل خودرو

محل انجام: درکارگاه‌های تعمیراتی کارفرما در تهران و نواحی سیر

محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها: تهران میدان راه‌آهن خیابان شوش غربی ابتدای خـیابان شهید رجائی- پلاک 680- طبقه اول- امور قراردادها- تلفن: 55124499

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 10/09/1400

مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ  17/09/1400

ساعت و روز قرائت پیشنهادات: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 20/09/1400

میزان سپرده شـرکت در مناقصه: مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال به صورت ضــــمانتنامه ‌بانکی یا یک‌ فقره‌ چک‌ تضمینی‌ بانکی‌ در وجه شرکت نوین صنعت رجا

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ چهار میلیون ریال به حساب شماره 30181160487521 شماره شباIR 59 0600 3018 0110 6048 7520 01  و کد شناسه 3018 نزد بانک مهر ایران شعبه راه آهن به نام شرکت نوین صنعت رجا

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است

شرکت نوین صنعت رجا

 

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست