خدمات «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی وآموزشی رشد (سینما فلسطین)»

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 نشانی: 

 فراخوان مناقصه عمومی یک‌‌مرحله‌ای

خدمات «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی وآموزشی رشد (سینما فلسطین)»

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی- وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌‌مرحله‌ای خدمات «پیمانکاری امور عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی رشد (سینما فلسطین)» به شماره ۲۰۰۱۰۰۳۰۶۶۰۰۰۰۰۶  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، روز ‌شنبه 15/5/1401 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 20/5/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز ‌یکشنبه مورخ 30/5/1401

زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 31/5/1401

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار:

آدرس: تهران- خیابان کریم‌خان- خیابان ایرانشهر شمالی- پلاک 270- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 تلفن: 87196 داخلی 225 (گروه حقوقی و امور قراردادها)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 1456                 دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست