خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه رایانه به همراه متعلقات مربوطه – سازمان امور مالیاتی کشور

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان امور مالیاتی کشور

 نشانی: تهران - میدان - امام خمینی - خیابان داور - سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات، انجام امور مربوط به خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پیکربندی تجهیزات ذخیره سازی، سرور و پشتیبان گیری مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی – دو مرحله ای و انعقاد قرارداد به شرکت های واجد شرایط واگذار می نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استاد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مناقصات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق می سازد.

 

روزنامه امروز

سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات، انجام امور مربوط به خرید، نصب،…
شرکت پالایش نفت لاوان درنظردارد خرید COMPLETE BARE SHAFT BLOWER  را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و…
سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات، انجام امور مربوط به خرید، نصب،…
شرکت پالایش نفت لاوان درنظردارد خرید COMPLETE BARE SHAFT BLOWER  را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و…
فهرست