خرید دو دستگاه ترانسفورماتور توزیع برق زمینی کم تلفات با قدرت نامی ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر نوع روغنی (با منبع انبساط) شرکت ایران ترانسفو

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه خوارزمی

 نشانی: 

آگهی مناقصه

دانشگاه خوارزمی در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه ترانسفورماتور توزیع برق زمینی کم تلفات با قدرت نامی 1600 کیلو ولت آمپر نوع روغنی (با منبع انبساط) شرکت ایران ترانسفو به شماره فراخوان 2001092990000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ساعت 8:00              روز شنبه مورخ   15/05/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت مناقصه از سایت: تا ساعت  14:00           روز شنبه  مورخ    29/ 05/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00                    روز پنج شنبه مورخ   10/ 06/1401

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00                              روز چهارشنبه   16/ 06/1401

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس کرج- خیابان شهد بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی– مدیریت فنی و طرحهای عمرانی و تلفن  34520535-026

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

                                                                       مدیریت فنی و طرح های عمرانی

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست