خرید مولکولار سیو-۱۳X و اکتیو آلومینا (فقط محصولات ساخت داخل)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 نشانی: استان بوشهر - شهرستان عسلویه - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی - پالایشگاه اول - اداره خرید

نوبت‌اول

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو)

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل به‌صورت برگزاری مناقصه‌ عمومی دو مرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تأمین نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2000093498000583
شماره مناقصه و تقاضا تقاضای 9940125 & 9940126-AD مناقصه شماره R1-99/017
موضوع مناقصه / شرح مختصر اقلام درخواستی خرید مولکولار سیو-13X و اکتیو آلومینا (فقط محصولات ساخت داخل)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 9.200.000.000 ریال
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به‌صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین‌نامه تضمین شماره 123402/ت50659ه مورخ 22/09/94 هیأت وزیران می‌باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه 773/877 یورو معادل (265.000.000.000 ریال)
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعلان عمومی سامانه ستاد ایران می‌باشد.
آخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می‌باشد.
آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی / مالی در سامانه ستاد پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به‌همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می‌گردد.
آدرس مناقصه‌گزار استان بوشهر – شهرستان عسلویه – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی – پالایشگاه اول – اداره خرید

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می‌پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه‌گران بایستی نسبت به ثبت‌نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضا الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 4329-07731314335 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

100

آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 141‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت   ب:…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 158‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 141‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت   ب:…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 158‏/1400     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع…

فهرست