شرکت عمران شهر جدید پردیس(آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت دوم»

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

 کد در ایران کالا: ۳۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت دوم»

کد: 17/98-200-ر نوبت: اول نوع: عمومی یک مرحله‌ای

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 19/743 مورخ 12/05/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید

موضوع: انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس.
نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی(روش فشرده).
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000083 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
مبلغ برآورد اولیه: 279ر469ر549ر99 (نودونه میلیاردوپانصدوچهل ونه‌میلیون‌وچهارصدوشصت ونه هزارودویست وهفتادونه) ریال.
تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر959ر3 (سه‌میلیاردونه صدوپنجاه ونه‌‌‌میلیون‌) ریال.
مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 31/06/1398 تا روز سه‌شنبه مورخ 09/07/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 23/07/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهار‌شنبه مورخ 24/07/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 29/07/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
زمان و محل بازگشایی اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 11/08/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست