شرکت عمران شهر جدید پردیس(آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

 کد در ایران کالا: ۳۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت اول

کد: 17/98-200-ر نوبت: اول نوع: عمومی یک مرحله‌ای

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 19/743 مورخ 12/05/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید

موضوع: انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس.
نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی(روش فشرده).
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000083 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
مبلغ برآورد اولیه: 279ر469ر549ر99 (نودونه میلیاردوپانصدوچهل ونه‌میلیون‌وچهارصدوشصت ونه هزارودویست وهفتادونه) ریال.
تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر959ر3 (سه‌میلیاردونه صدوپنجاه ونه‌‌‌میلیون‌) ریال.
مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 31/06/1398 تا روز سه‌شنبه مورخ 09/07/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 23/07/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهار‌شنبه مورخ 24/07/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 29/07/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
زمان و محل بازگشایی اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 11/08/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
فهرست