شرکت عمران شهر جدید پردیس

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۳

 کد در ایران کالا: ۳۵

 وبسایت:www.setadiran.ir)

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران

 

 

 

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

 

           کد:22/98-200-ر

      نوبت: اول

 “آگهی فراخوان مناقصه”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 29/753 مورخ 98/7/30 هیأت‌مدیره جهت دو مناقصه به‌صورت مجزا به شرح ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1- موضوع:

پروژه A: اجرای 2 قطعه زمین والیبال و بسکتبال روباز (تیپ قطعات 760 مترمربع) و 3 قطعه زمین  فوتسال چمن مصنوعی روباز (تیپ قطعات 920 مترمربع) در فازهای 8 و 9 شهر جدید پردیس.

پروژه B: اجرای 4 قطعه زمین فوتسال چمن مصنوعی روباز (تیپ قطعات 920 مترمربع) در فازهای 5 و 11 شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3- کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود. شماره ثبت در سامانه ستاد:

پروژه A: 2098001098000091  –  پروژه B: 2098001098000089.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.

5- مدت پیمان برای هر یک از پروژه‌ها: 12 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه:

پروژه A: 736ر500ر660ر25 (بیست‌وپنج‌میلیارد‌وشش‌صدوشصت‌میلیون‌وپانصد‌هزاروهفت‌صدوسی‌وشش)ریال، به‌صورت 50 % نقد و 50 % تهاتر.

پروژه B: 656ر740ر726ر23 (بیست‌وسه‌میلیارد‌وهفت‌صدوبیست‌وشش‌میلیون‌وهفت‌صدوچهل‌هزاروشش‌صدوپنجاه‌وشش)ریال، به‌صورت 50 % نقد و 50 % تهاتر.

7تضمین فرآیند ارجاع کار:

پروژه A: 000ر000ر284ر1 (یک‌میلیاردودویست‌وهشتادوچهار‌میلیون) ریال –  پروژه B: 000ر000ر187ر1 (یک‌میلیاردویک‌صدوهشتادوهفت‌میلیون) ریال.

8مجوز فعالیت برای هر یک از پروژه‌ها: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.

9- دریافت اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها از سامانه ستاد: از روز پنج‌شنبه مورخ 98/8/23 تا روز پنج‌شنبه مورخ 98/8/30 از ساعت 08:00 الی 16:30.

10- تحویل اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها:

10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 98/9/12 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهار‌شنبه مورخ 98/9/13 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها:

پروژه A: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/9/16، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

پروژه B: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/9/25، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

12– هزینه خرید اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها از سامانه ستاد: 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه هزار) ریال است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
فهرست