شرکت مدیریت تولید برق کرمان(مناقصه خرید ۶۰۰۰کیلوگرم هیدرازین هیدراته۵۵%)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۱۲۰

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موض وع: خری د 6000 کیلوگرم هیدرازی ن هیدراته 55 % آرکما و یا بایر )کالای پیش نهادی
بایس تی مطابق با اس تانداردهای ملی و یا بی نالمللی باشد در غیر این صورت مناقصه گزار حق
خواهد داشت پیشنهاد ارایه شده را مردود اعلام نماید(.

زمان خرید اسناد مناقصه: وق ت اداری 27 / 06 / 98 لغایت 15 / 07 / 98 با ارای ه فیش واریز وجه
خرید اسناد و معرفینامه
مبل غ خرید اس ناد: 872.000 ری ال واریز به حس اب جاری 1015805972 بانک رس الت ش عبه
بلوار جمهوری اسلامی به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان
محل خرید و تحویل اس ناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان – رفس نجان – نیروگاه س یکل ترکیبی
کرمان – اداره تدارکات و قراردادها
مبلغ تضمین ش رکت در مناقصه: مبلغ 420.000.000 ریال )به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه یا
س پرده، ضمانتنامه های بانکی اش تباه یا سپرده های مخدوش، س پرده های کمتر از میزان مقرر، چک
شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11 / 08 / 98
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12 / 08 / 98
ب ه پیش نهادهای فاقد امضاء، مش روط، مخدوش و پیش نهاداتی که بعد از انقضاء م دت مقرر در فراخوان
واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 4- 32521221 – 034 داخلی 2078 یا با شماره
تماس های 58120080 – 034 و 58120355 – 034 و 33374026 – 034 همچنین نمابر 32521221 – 034
تماس حاصل فرمایید. ضمناً سایر اطلاعات و جزییات مربوط دراسناد مناقصه مندرج است

تعداد شرح کالا
000 6 کیلوگرم هیدرازین هیدارته 55 % آرکما و یا بایر

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست