شرکت پتروشیمی جم(مناقصه عمومی شماره PJS-970054  مجتمع پتروشیمی‌جم)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

 کد در ایران کالا: ۸۰

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

 

نوبت1

آگهی مناقصه عمومی شماره PJS-970054  مجتمع پتروشیمی‌جم

تاًمین زودبست

 

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین زود بست مطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی ،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

 

  • شماره مناقصه: PJS-970054
  • دستگاه نظارت : تدارکات تهران
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:000.000 (چهارصدو پنجاه میلیون) ریال
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
  • دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی دردو نوبت ، با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسائی، نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 01/07/98 (به آدرس دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران  واحد تدارکات طبقه سوم) اقدام نمایند. تاًمین کنندگان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در دونوبت نسبت به دانلود اسناد مناقصه از سایت پتروشیمی جم به آدرسjpcomplex.com بخش مناقصه ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/07/98 اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز  15/07/98 ، به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

 

 

  • تلفن تماس : 88654545 -021 داخلی 338
  • نمابر: 88656489 – 021

 

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست