شرکت پتروشیمی غدیر(آگهــی تمدید مناقصه شماره ۹۸/۰۰۲۳ع)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

 کد در ایران کالا: ۵۱

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

 

آگهــی تمدید مناقصه شماره 0023/98ع

 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین لیتیوم مولیبدات  و اکتیل الکل را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به تامین کنندگان  واجد شرایط  واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد تا تاریخ 08/07/98 به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحویل  و رسید دریافت نمایند .

 

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست