شرکت گاز استان هرمزگان(مناقصه‌عمومی‌(ارزیابی‌کیفی) مناقصه شماره: ۸۵۰/۲۰۹/۳

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

 کد در ایران کالا: ۱۱۴

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی برگزاری‌مناقصه‌عمومی‌(ارزیابی‌کیفی)

مناقصه شماره:3/209/850

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه رنگ‌آمیزی و جداسازی محوطه ایستگاه‌های تقلیل فشار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و انعقاد قرارداد، به پیمانکار واجدشرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی و جداسازی محوطه ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز استان هرمزگان
مدت قرارداد: 180 روز تقویمی
نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ضمانتنامه‌های مقرر در جداول آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی – مبلغ ضمانتنامه: 200.000.000 ریال
نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت گاز استان هرمزگان به نشانی: بندرعباس – بلوار گاز – شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان
تاریخ تحویل و بازگشت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران: مناقصه‌گران بایستی حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی نسبت به تکمیل و ارایه اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند. (به مدارک ارزیابی ارایه شده در بعد از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.)
تاریخ تحویل اسناد مناقصه به پیمانکاران و جلسه بازگشایی پاکات: متعاقباً بعد از ارزیابی کیفی به اطلاع شرکت‌هایی که حائز حداقل امتیاز طبق اسناد ارزیابی کیفی جهت شرکت در مناقصه شده باشند خواهد رسید.
شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به نشانی ذیل و یا با پرداخت فیش بانکی به مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به شماره شبا IR800100004101111038161126 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت گاز استان هرمزگان و با مراجعه حضوری فرم‌های ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
مدت اعتبار پیشنهادها 90 روز تقویمی از تاریخ عودت اسناد مناقصه که در فراخوان ذکر شده است می‌باشد.
پیمانکاران بایستی دارای کد اقتصادی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی باشند.
به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی‌گیرد.
به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده می‌گردد.
هزینه آگهی روزنامه‌ها، به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
پیمانکاران می‌بایست دارای تجربه کافی و ظرفیت خالی برای انجام کار در زمینه مورد نظر را داشته باشند.
حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه: رتبه پنج ابنیه و ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اد اره کار، رفاه و امور اجتماعی

مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir
و یا حضوری به نشانی شرکت (ردیف 4) دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 07632197236 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست