شماره مناقصه : ۴۸/۹۸/۱۰۷

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۱۰

 وبسایت:WWW.SETADIRAN.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك مسكن

 نشانی: تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه ۲دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

شماره مناقصه : 48/98/107

 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به عملیات تکمیل، تهیه ، تامین مصالح و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق ، مکانیک و زیرساخت ساختمان شعبه بلوار وحدت بانک مسکن واقع در استان کرمانشاه ، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست قرارداد به شماره 48/98/107

نوبت دوم

 1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به عملیات تکمیل، تهیه ، تامین مصالح و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق ، مکانیک و زیرساخت ساختمان شعبه بلوار وحدت بانک مسکن واقع در استان کرمانشاه ، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 1/025/000/000 (یک میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال )که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به عملیات تکمیل، تهیه ، تامین مصالح و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق ، مکانیک و زیرساخت ساختمان شعبه بلوار وحدت بانک مسکن واقع در استان کرمانشاه ، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست قرارداد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/07/03 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست