شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید انواع کات اوت فیوز

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

 نشانی: 

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی به شماره 6-۱۴۰۱  با موضوع شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید انواع کات اوت فیوز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد

  • مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
  • نوع مناقصه :عمومی  دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
  • موضوع مناقصه : شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید انواع کات اوت فیوز
  • مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی :

متقاضیان می توانند ازتاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ لغایت ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت استعلام ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

اطلاعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137337-054  پیام کوتاه 9307280200

پست الکترونیک : sbepdc@gmail.com وب : www.sbepdc.ir

مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی : پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر استعلام تکمیل شده ارزیابی کیفی بهمراه مستندات درخواست شده در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در استعلام ارزیابی کیفی در پاکت لاک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 37 شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. لازم بذکر تمامی فرایند ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد.

تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات ارزیابی کیفی :‌ پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاملات صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ». 

امور تدارکات و قراردادها

شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست