فراخوان ابلاغیه کمیته انضباطی پتروشیمی جم

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت پتروشيمي جم

 نشانی: 

ابلاغیه کمیته انضباطی پتروشیمی جم

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 761 مورخه 099/1/3 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300خانم شهره اعتمادی به شماره ملی 3251787365 و شماره پرسنلی 550900 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 771 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 خانم معصومه بلوریان به شماره ملی 0901314935 شماره پرسنلی902466 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 769 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای محمد رضا شمسیان به شماره ملی 2298103232و شماره پرسنلی 550364 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 774 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای نوید جعفری به شماره ملی 1818508540و شماره پرسنلی546666 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره773 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 خانم نسرین محمدی به شماره ملی 4324007543 و شماره پرسنلی 442527 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 768 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای محمد آریا گنجوی به شماره ملی 2296328784و شماره پرسنلی901907 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 756 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 خانم حدیث خاکباز به شماره ملی4072419893 و شماره پرسنلی 440751به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 762 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300آقای عباس زارع به شماره ملی 2295462312 و شماره پرسنلی901184 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم 753 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300آقای اسماعیل عطائی به شماره ملی 5649209715و شماره پرسنلی 902598 به دلیل غیبت طولانی غیرموجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 760 مورخه99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای رضا مدانلو کرد کلائی به شماره ملی 5829314509 و شماره پرسنلی 440844 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 766 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای محسن فراهی به شماره ملی 3621516311 و شماره پرسنلی440802به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره757 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای حسن شریفی به شماره ملی 0322219493و شماره پرسنلی 442930 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 772 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300آقای‌‌مهدی‌منصوری‌حبیب‌آبادی ‌به‌شماره‌ملی 1287110371وشماره پرسنلی441541 به دلیل غیبت طولانی
غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره765 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای مجتبی نجفی جوجاده به شماره ملی 2161802127 و شماره پرسنلی 902469 به دلیل غیبت طولانی غیر‌موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک‌سال‌شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره767 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی10100777300 آقای محمد ادیب فر به شماره ملی064534278 و شماره پرسنلی 900899 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 755 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای جواد مهدوی به شماره ملی 3874742660 و شماره پرسنلی 441542 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 759 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 1010077730 خانم مریم السادات سجادی به شماره ملی 3932793676 و شماره پرسنلی 441528به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 754 مورخه 99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای امین ربیعی رودسری به شماره ملی 3932793676 و شماره پرسنلی558235 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره758 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای حیدر اکبری به شماره ملی1379223113 و شماره پرسنلی 558238 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 763 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 10100777300 آقای عباس شاهین فر به شماره ملی 3501387903 و شماره پرسنلی 901746 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک‌سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 770 مورخه99/1/30 کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی10100777300 آقای محمد شریف طاهری به شماره ملی 0391891598و شماره پرسنلی339167 به دلیل غیبت طولانی غیر‌موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک‌سال شده‌است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

ابلاغیه تصمیم کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم
مطابق تصمیم شماره 764 مورخه 99/1/30کمیته انضباطی شرکت پتروشیمی جم به شناسه ملی 1010077730 آقای علی اظهری به شماره ملی 5659879748 و شماره پرسنلی 901895 به دلیل غیبت طولانی غیر موجه، به اتفاق اعضا، محکوم به تعویق در اعطا یک یا دو پایه شخصی به مدت یک‌سال به علاوه محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر به مدت یک سال شده است.
تصمیم صادره وفق ماده 24 آیین نامه قطعی می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست