فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰- داخلی ۱۰۴، ۲۰۳.

     کد:12/99-200-ر

       نوبت: اول

 “آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران”

 

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 782/08 مورخ 99/3/11 هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس و صورت‌جلسه شماره 23/1003/م/99 مورخ 99/3/27 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت مناقصه تأمین تجهیزات و احداث مدول اول تصفیه‌خانه شماره 2 فاضلاب شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- موضوع: تأمین تجهیزات و احداث مدول اول تصفیه‌خانه شماره 2 فاضلاب شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000013 است. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 104، 203.

5- مدت پیمان: 36 ماه شمسی (24 ماه ساخت و 12 ماه بهره‌برداری).

6- مبلغ برآورد اولیه: 408ر173ر376ر477ر1 (یک‌هزاروچهارصدوهفتادوهفت‌میلیاردوسی‌صدوهفتادوشش‌میلیون‌ویک‌صدوهفتادوسه‌هزارچهارصدوهشت) ریال، به‌صورت 50%نقد و 50%تهاتر.

8مجوز فعالیت: حداقل رتبه 2 در رشته آب، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.

 9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی پیمانکار، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه  مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد. 

10- دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 99/4/16 تا روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 از ساعت 08:00 الی 16:30.

11- تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی:

11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز پنج‌شنبه مورخ 99/5/7 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/5/11 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 99/5/12، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

13– هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه ستاد: 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال است.

14- پیمانکاران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند وپس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی درمراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست