فراخوان مشارکت در پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت بازآفرینی شهری ایران

 نشانی: میدان ونک - خیابان شهید خدامی - شماره ۵۱ واحد دبیرخانه

فراخوان مشارکت در پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد فراخوان عمومی دومرحله‌ای پروژه‌ ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط و صلاحیت (به‌شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان اعم از دریافت اسناد فراخوان تا ارائه پیشنهادات مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه‌گران واجدصلاحیت درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/4/12 می‌باشد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست