فرخوان شناسایی شرکت ها

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 نشانی: 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد “تأمین دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی” به منظور تجهیز بیمارستان تخصصی خود واقع در شهرستان سیرجان را مطابق با جدول ذیل و برندهای مورد تأیید، از طریق برگزاری مناقصه به شرکت(های) واجدشرایط واگذار نماید. هدف از این فراخوان شناسایی شرکت‌های صاحب صلاحیت جهت دعوت به مناقصه می‌باشد.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست