مزایده عمومی بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتور سیکلت

 مهلت ارسال مدارک: حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداري منطقه ۱۲ تهران

 نشانی: 

« آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم»
شهرداری منطقه 12 تهران در نظر دارد بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتور سیکلت در سطح منطقه 12 برای تعداد 6000 فضای پارک طبق اسناد مزایده ، را از طریق مزایده  به بخش خصوصی  واگذار نماید.
الف) قیمت پایه ماهیانه سال اول : 681/749/079 ریال قیمت پایه ماهیانه سال دوم : 1/311/899/987 ریال – مدت قرارداد : دو سال شمسی
ب) شرایط متقاضی : 1-  ارائه رزومه فعالیت و نمونه قرارداد منعقده در زمینه مدیریت و بهره برداری از انواع پارکینگ حاشیه ای مکانیزه موتور یا سایر وسایل نقلیه یا پیاده سازی سامانه الکترونیکی پارکینگ
2 – تاییدیه  یگان حفاظت شهرداری تهران
ج) محل دریافت اسناد وقبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد شهرداری منطقه 12واقع در میــــدان شهداء نبش عظیم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پیشنهادات نیز در شهرداری فوق واحد دبیرخانه می باشد.
د)میزان سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی و شماره حساب : به میزان 800/000/000 ریال  به حساب شماره 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهداء به نام شهرداری منطقه 12
هـ)مهلت اخذ و ارائه اسناد : متقاضی می بایستی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات به محل مندرج در بند (ج) مراجعه نمایند.ضمناً می بایستی اسناد مزایده عمومی  با قید کلمه (قبول است) توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی) مــهر وامضاء و آنــها را درپاکت های مربوطه قرارداده وپاکت ها را لاک ومهر نمایند.
بدیهی است شرکت در مزایده (حراج) وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر دراسناد مزایده عمومی  بوده وشـهرداری دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرایط مزایده  عمومی  در اسناد درج وهزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده  عمومی خواهد بود.ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد .تعهد به اجرای ضوابط زیست محیطی و HSE پیمانکاران ،ایمنی وسلامت وکیفیـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات می باشد.

 

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست