مزایده عمومی فروش تجهیزات مگانک با ۳۰درصد زیرقیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۴۳.۵۸۶.۰۹۵.۰۰۰ ریال

 مهلت ارسال مدارک: ۰۹‏/۰۴‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها  

آگهی مزایده عمومی شماره 315‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار : بانک ملت

 

ب: موضوع مزایده: فروش تجهیزات مگانک با 30درصد زیرقیمت پایه کارشناسی به مبلغ 43.586.095.000 ریال

 

 

ج: سپرده شرکت در مزایده : مبلغ2.179.000.000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030315152 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030315261 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت  8 صبح مورخ 26‏/03‏/99
مهلت ارائه پیشنهادات(تحویل پاکات مزایده) لغایت ساعت 14مورخ  09‏/04‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 09:00 صبح مورخ  10‏/04‏/99

 اداره کل تدارکـات

       اداره معاملات و قراردادها

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست