مزایده عمومی فروش پرندگان زینتی واقع در مجموعه مهمانسرای شیرینو ( شهرستان عسلویه)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:tenders@pazargad.org

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

 نشانی: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سایت مثلثی، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، دفتر امور حقوقی و پیمان‌ها

مزایده عمومی

فروش پرندگان زینتی واقع در مجموعه مهمانسرای شیرینو ( شهرستان عسلویه)

نام ونشانی مزایده‌گزار، محل تحویل اسناد و تشکیل جلسات: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سایت مثلثی، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، دفتر امور حقوقی و پیمان‌ها
تلفن: 4-3201 3732-077 داخلی 6214،6130 تلفاکس: 2647 3729-077 پست الکترونیکی: tenders@pazargad.org نشانی سامانه الکترونیکی: www.pazargad.org قسمت مناقصه‌ها و مزایده‌ها

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
فهرست