مزایده عمومی فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

مزایده عمومی شماره 325‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار : بانک ملت

ب: موضوع مزایده: فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی

ج: سپرده شرکت در مزایده : 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030325195 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030325205 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت  8 صبح مورخ 15‏/05‏/99
مهلت ارائه پیشنهادات(تحویل پاکات مزایده) لغایت ساعت 14 مورخ  27‏/05‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:15 صبح مورخ  28‏/05‏/99

اداره کل تدارکـات

 اداره معاملات و قراردادها

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست