مزایده«بهره‌برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه – برای مدت یک‌سال»

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۷/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

 نشانی: بزرگراه شهید چمران، شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی، تلفن: ۲۱۹۱۳۰۵۵-۲۱۹۱۲۸۳۳

موضوع فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای

«بهره‌برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران – برای مدت یک‌سال»

 

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق‌الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه 99/07/23 می‌باشد.
تضمین شرکت در مزایده شماره (5099001063000034): 432.000.000 ریال، به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده شرکت 4001057906374047 به‌نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی، به‌نام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
قیمت‌های پیشنهادی مزایده‌گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/07/29
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 99/08/05
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/08/06
جلسه توجیهی مزایده: ساعت 11 روز چهارشنبه تاریخ 99/07/30 دفتر گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی می‌باشد.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی، تلفن: 21913055-21912833
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934 دفتر ثبت‌نام: 85193768 و 88969737

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خرید البسه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مناقصه خرید 52 قطعه سکه تمام بهارآزادی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
مناقصه عمومی خرید البسه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مناقصه خرید 52 قطعه سکه تمام بهارآزادی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
فهرست