مزایده اجاره یک باب آلاچیق واقع در پارک خلیج فارس جنوبی و یک دستگاه کانکس (فروشگاه سیار)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری لواسان

 نشانی: شماره تلفن ۲۷۶۶۱۰۰۰ داخلی ۳۰۶ – ۳۰۹

آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت اول)

شهرداری لواسان به استناد مجوز شماره 227 مورخ 99/07/23 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به تجدید مزایده عمومی یک باب آلاچیق واقع در پارک خلیج فارس جنوبی و یک دستگاه کانکس (فروشگاه سیار) به صورت اجاره اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/08/08 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 306 – 309 تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان ملزم به ارائه تضمین شرکت در مزایده عمومی به شرح ذیل می باشند.

ردیف موضوع مبلغ تضمین پایه کارشناسی
1 یک دستگاه کانکس (فروشگاه سیار) ورودی دریاچه 48/000/000 ریال 80/000/000 ریال
2 یک باب آلاچیق واقع در پارک خلیج فارس جنوبی 12/600/000 ریال 21/000/000 ریال

 

1- ارائه تضمینات مندرج در جدول فوق به روش های قید شده در برگ شرایط مزایده می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

3- سایر اطلاعات و جزئیات در شرایط مزایده درج گردیده است.

4- زمان تحویل پاکت های مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/08/08 می باشد.

5- زمان بازگشایی پاکات ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/08/10 واقع در شهرداری لواسان (سالن آفتاب) می باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به…
مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت‌های مربوط به نوسازی…
مناقصه عمومی برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به…
مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت‌های مربوط به نوسازی…
فهرست