مزایده اموال غیر منقول

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۲۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: اداره کل امورمالیاتی استان گلستان

 نشانی: گلستان، شهرستان گرگان، عدالت ۴۲- خیابان آب –اداره کل امور مالیاتی استان گلستان- طبقه سوم- دفتر حراست

مزایده اموال غیر منقول

اداره کل امورمالیاتی استان گلستان بنابر اختیارات حاصل از مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218قانون مالیات‌های مستقیم درنظر دارد به‌منظور وصول بخشی از بدهی‌های معوقه مالیاتی شرکت تعاونی اعتبار دانشجویان و دانش آموختگان وحدت به شماره شناسه 10700151681 نسبت به برگزاری مزایده و فروش پلاک ثبتی5320 فرعی از 3201/4318/2462 اصلی بخش نوزده گلوگاه به نشانی استان مازندران، شهرستان گلوگاه، خیابان امام خمینی (ره) -روبه‌روی مسجد جامع – جنب لوازم‌التحریر عظیمی – کدپستی 19868-48617 که درقبال بدهی شرکت موصوف توقیف و بازداشت بوده را رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 از طریق مزایده (ارائه پاکت‌های دربسته مهر و موم شده) درمحل این اداره کل با موارد مندرج در برگه‌های شرایط مزایده به‌فروش برساند.لذا متقاضیان شرکت در مزایده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پیشنهادهای خود را در پاکت‌های دربسته به‌شرح مندرج در برگ شرایط مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:15) مورخ99/10/23به حراست اداره کل امورمالیاتی استان گلستان به نشانی: استان گلستان، شهرستان گرگان، عدالت 42- خیابان آب –اداره کل امور مالیاتی استان گلستان- طبقه سوم- دفتر حراست تحویل نمایند.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست