مزایده حراج انواع آهن آلات

 مهلت ارسال مدارک: از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ لغایت ۹۹/۱/۱۶ از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۶:۱۵

 کد در ایران کالا: ۲۳۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

 نشانی: 

مزایده

نوبت اول

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مقدار حدوداً 50 تن انواع آهن آلات و مصنوعات ضایعاتی فلزی خود را از طریق مزایده و سامانه الکترونیک دولت به شماره حراج 3098001063000005 با اعلام قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند طبق برنامه زمانبندی ذیل با مراجعه حضوری و بازدید از ضایعات و پرداخت مبلغ 100.000.000 ریال به حساب 4001057906374047 نزد بانک مرکزی به نام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تحویل فیش واریزی به امور مالی شرکت، در مزایده حراج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت شرکت نمایند.
تاریخ انتشار مزایده حراج در سامانه ستاد از تاریخ 98/12/25 تا ساعت 16:15 مورخ 99/1/18.
مهلت بازدید از ضایعات در روزهای اداری از تاریخ 98/12/25 لغایت 99/1/16 از ساعت 10:15 تا 16:15.
تاریخ برگزاری حراج و درج قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد
روز دوشنبه تاریخ 99/1/18 ساعت 8:15 لغایت 14:15

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست