مزایده سراسری املاکتملیکی و مازاد برنیاز بانک سپه استان هرمزگان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک سپه

 نشانی: 

مزایده سراسری املاکتملیکی و مازاد برنیاز بانک سپه استان هرمزگان (نوبت اول)

بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود واقع دراستان هرمزگانبه­شرح جداول ذیلرااز طریق مزایدهسراسری، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده وبهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکیwww.setadiran.irبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 • تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبحروزیکشنبه به­تاریخ29/03/1401.
 • آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 19روز پنجشنبه به­تاریخ09/04/1401.
 • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 12روزدوشنبه به­تاریخ20/04/1401.
 • تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 8روز ‌سه شنبه به تاریخ21/04/1401.
 • تاریخ بازدید: از ساعت 9 صبح روز دوشنبه به­تاریخ30/03/1401لغایت ساعت 12روز یکشنبه به­تاریخ19/04/1401(بازدیدهمه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد).

 

 

نحوه فروش:نقد

 

 • توجه:لطفاً به اصلاحات احتمالی مزایده که در آگهی نوبت دوم که در روزسه شنبه به­تاریخ 31/3/1401 در
  روزنامه سراسری منتشر و یا در سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی
  /tabanksepah.irمندرج می­گردد و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ملاک عمل می باشد، توجه فرمایید.

 

توضیحات و شرایط:

 1. متقاضیان جهت کسب اطلاع از جزئیات املاک و با توجه به توضیحات مندرج در شرایط مزایدهمی توانند هماهنگی­های لازم را به عمل آورند.
 2. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان­پذیر می باشد.
 3. علاقمندان به شرکت در مزایده می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با دفتر ثبت نام سامانه ستاد بهشماره تلفن1456 تماس و یا به آدرس اینترنتی setadiran.irمراجعه نمایند. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

بانک سپه مدیریت شعب استان هرمزگان

 

« املاک مورد مزایده»

لیست املاک مازاد و تملیکی شماره مزایده مرجع:  1/1401/573  – شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  (ستاد): 2001001036000018
ردیف آدرس هماهنگی جهت بازدید شمارهپلاک ثبتی نوع ملک نوع کاربری عرصه اعیان قیمت پایه کارشناسی

 (ریال)

سهم بانک نحوه فروش وضعیت ملک توضیحات
1 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1 طبقه دوم  شرقی- مدیریت منطقه هرمزگان 17759/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 95.35 15,266,000,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
2 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1 طبقه سوم غربی – مدیریت منطقه هرمزگان 17760/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 96.54 15,459,600,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
3 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1 طبقه اول  غربی – مدیریت منطقه هرمزگان 17756/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 97.11 15,830,800,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
4 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1 طبقه چهارم غربی- مدیریت منطقه هرمزگان 17762/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 97.47 15,830,800,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
5 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1طبقه چهارم شرقی – مدیریت منطقه هرمزگان 23349/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 95.69 15,310,400,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
6 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1طبقه دوم غربی – مدیریت منطقه هرمزگان 17758/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 97.13 15,766,400,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
7 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 1 طبقه اول شرقی – مدیریت منطقه هرمزگان 17757/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 89.4 14,546,000,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
8 قشم شهرک سام و زال ساختمان   کیمیا1 طبقه سوم شرقی – مدیریت منطقه هرمزگان 17761/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 94.75 15,416,400,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
9 قشم  شهرک سام وزال ساختمان  کیمیا 2 طبقه سوم غربی  – مدیریت منطقه هرمزگان 19084/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 96.84 17,146,750,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
10 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه چهارم غربی – مدیریت منطقه هرمزگان 19086/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 98.31 17,594,050,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
11 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه دوم  غربی – مدیریت منطقه هرمزگان 19082/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 96.84 17,338,300,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
12 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه اول شرقی  – مدیریت منطقه هرمزگان 19081/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 97.82 16,502,475,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
13 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه سوم شرقی – مدیریت منطقه هرمزگان 19085/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 97.82 17,518,150,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
14 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه دوم شرقی – مدیریت منطقه هرمزگان 19083/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 97.82 17,500,000,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
15 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه چهارم شرقی – مدیریت منطقه هرمزگان 19134/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 99.07 17,719,450,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
16 قشم شهرک سام و زال ساختمان  کیمیا 2 طبقه یک غربی – مدیریت منطقه هرمزگان 19080/1939 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 96.84 16,153,500,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
17 بندرعباس  فلکه شاه حسینی برج سپهرط 5 واحد 25 مدیریت منطقه هرمزگان 22/4011 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 79.48 6,800,000,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
18 بندرعباس چهار راه بلوکی خیابان امام موسی صدر ساختمان مدیا طبقه 6 واحد 604 مدیریت منطقه هرمزگان 50/9857 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 84.07 15,000,000,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
19 بندرعباس  خیابان سیدجمال کوچه شهید کاتبی ساختمان قبلی شیخ الاسلام واحد8 مدیریت منطقه هرمزگان 7/454 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 161.33 6,500,000,000 ششدانگ نقد تخلیه با توجه به سپری شدن عمرمفید ساختمان (اعیانی ) ارزش شش دانگ آپارتمان تنها با لحاظ سهم عرصه از کل و انشعابات می باشد

ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

20 رودان – قریه بیکاه مدیریت منطقه هرمزگان 1582/4 خانه مسکونی 660.37 100 1,146,000,000 ششدانگ نقد تخلیه اعیانی ملک مخروبه می باشد.سند ملک به صورت دفترچه ای بوده و اخذ سند تک برگ بر عهده خریدار می باشدملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
21 رودان قریه بیکاه مدیریت منطقه هرمزگان 1261/4 زمین مسکونی 122.84 0 147,000,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
22 میناب – بلوار ولی عصر – خ بلوار ساحلی ضلع غربی رودخانه – محله جویبارکو مدیریت منطقه هرمزگان 549/1049 زمین مسکونی 167.63 0 1,005,780,000 ششدانگ نقد تخلیه ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.
23 بندرعباس – آزادگان – آزادگان 10- مجتمع هما مدیریت منطقه هرمزگان 1151/106 آپارتمان مسکونی قدرالسهم 102.5 8,300,000,000 ششدانگ نقد تخلیه سندملک به صورت دفترچه ای بوده واخذ سند تک برگ بر عهده خریدار می باشدملک با وضعیت موجود به فروش می رسد.

 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست