مزایده عمومی بهره‌برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه بین‌المللی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

 نشانی: 

موضوع فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای

مزایده شماره 5099001063000013 با موضوع بهره‌برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه بین‌المللی

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق‌الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 99/5/5 می‌باشد.
تضمین شرکت در مزایده شماره 5099001063000013: 360.000.000 ریال
به‌صورت: ضمانت‌نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شرکت 4001057906374047 به‌نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی، به نام شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
قیمت‌های پیشنهادی مزایده‌گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد ایران: ساعت 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 99/5/8
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد ایران: ساعت 16:00 روز سه‌شنبه تاریخ 99/5/21
زمان بازگشایی پاکت‌ها در سامانه ستاد ایران: ساعت 09:00 روز چهارشنبه تاریخ 99/5/22
اطلاعات تماس دستگاه مزایده‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد:
الف: آدرس: نمایشگاه بین‌المللی، ساختمان جنب سالن 27، مدیریت گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی، تلفن: 21913055-21913050
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 41934 و دفتر ثبت‌نام: 85193768 و 88969737

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست