مزایده عمومی بوفه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران

 نشانی: تهران، نازی آباد، انتهای خیابان شهیدشیرمحمدی، روبروی پارک سردارجنگل، بیمارستان امیرالمومنین(ع)، ساختمان شماره یک، طبقه اول، امورقراردادها

آگهی مزایده عمومی

دستگاه مزایده گذار: دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران

موضوع  مزایده:بوفه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

مبلغ سپرده: 60/000/000 ریال به صورت واریزفیش نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی

مهلت مراجعه برای اطلاع ازشرایط مزایده وبازدیدمحل: ازتاریخ درج آگهی لغایت 99/5/5

محل دریافت اسنادمزایده: تهران، نازی آباد، انتهای خیابان شهیدشیرمحمدی، روبروی پارک سردارجنگل،بیمارستان امیرالمومنین(ع)، ساختمان شماره یک، طبقه اول، امورقراردادها، تلفن 55346559-021

مهلت ارائه پاکات : تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 99/5/5 ساعت 14

مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه مدارک شناسایی متقاضی، ارائه فیش واریزی به مبلغ

1/000/000 ریال به حساب 0105574343005 نزدبانک ملی کد 663

به نام بیمارستان امیرالمومنین(ع). (غیرقابل استرداد)

بیمارستان در رد یاقبول همه پیشنهادات مختاربوده.وهزینه آگهی  به عهده برنده مزایده می باشد.

 

معاونت توسعه ومدیریت منابع

 

 

 

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست