مزایده عمومی فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: 

“آگهی فراخوان عمومی(مزایده) فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از اراضی خود را به صورت نقدی و شرایطی (30%  و 50% نقد والباقی در اقساط 48 ماهه) از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد بارگزاری شده در سامانه ستاد ایران(www.setadiran.ir)، واگذار نماید.

1- موضوع: فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس

2- نوع فراخوان : مزایده

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000001 است. کلیه مراحل فراخوان عمومی فروش(مزایده) از دریافت، تحویل اسناد و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir) و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه: شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران، تلفن: 76278456-021

5- دریافت اسناد فراخوان عمومی فروش(مزایده): از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/2/16 تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 99/2/30 می باشد.

6- تحویل اسناد فراخوان عمومی فروش(مزایده): حداکثر تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 99/2/30 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

7- زمان و محل بازگشایی فراخوان عمومی فروش(مزایده): ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/2/31، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد.

8- هزینه خرید اسناد فراخوان عمومی فروش 000ر200(دویست هزار) ریال است.

9- چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی فروش را ندارند.

10- سایر موارد و مشخصات موارد فروش در اسناد فراخوان عمومی فروش مندرج می‌باشد.

11- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر موارد فروش مندرج در اسناد بارگزاری شده در سامانه ستاد ایران) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی)، پرداخت الکترونیک یا فیش بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه و بارگزاری تصویر مستندات فوق در سامانه ستاد ایران الزامی است.

ردیف محله ناحیه فاز کاربری شماره قطعه مساحت (مترمربع) سطح اشغال (به درصد) حداکثر تراکم (به درصد) کل قیمت پایه کارشناسی(ریال) با شرایط 30% نقد و الباقی در اقساط 48 ماهه کل قیمت پایه کارشناسی(ریال) با شرایط 50% نقد و الباقی در اقساط 48 ماهه
1* ضلع شمال 8 تفریحی-اقامتی 100306/6 30 60 000ر480ر391ر782
2* 116479/5 000ر250ر596ر873
3* 120170/2 000ر460ر242ر877
4 4 3 تجاری 4 238 100 100 000ر000ر364ر42
5 1 2 ( غربی ) 212/40 100 100 000ر000ر302ر22
6 1 5 ( شرقی ) 224/98 100 100 000ر600ر997ر26
7 1 4 ( شرقی ) 235/84 100 100 000ر200ر763ر24
*با امکان 10 درصد تجاری مشروط مطابق با ضوایط شهر سازی.

مشخصات قطعات با کاربری‌ های مختلف در فازهای  8 و 3 شهر جدید پردیس

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست