مزایده عمومی فروش اموال واملاک تملیکی مازاد برنیاز بانک سپه مدیریت

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۴۰۷

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی فروش اموال واملاک تملیکی مازاد برنیاز بانک سپه مدیریت   شعب منطقه هرمزگان به شماره 10/98

بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان در نظر دارداموال و املاک و مستغلات تحت اختیار خودبشرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی الکترونیکی(Setadiran.ir ) و با شماره مزایده /98 10شماره سیستمی 2098001036000030 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار 98/11/26مهلت دریافت اسناد مزایده : 98/11/27 تا 98/12/6ساعت 12 تاریخ بازدید: از98/11/27 ساعت 8 صبح تا98/12/7ساعت  12به جز ایام تعطیل مهلت ارسال پیشنهاد :98/12/7 ساعت12  تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: 98/12/17 ساعت 10صبح-  تاریخ اعلام به برنده : 99/1/22

 شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1-برگذاری وشرکت درمزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه )، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر میباشد.

2-کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب میباشد.

3.علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)  بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر » موجود است.

4-شماره حساب جهت خریداوراق و واریزوجه5% سپرده شرکت درمزایده  1261800098605 بانک سپه شعبه قائم سعدی می  باشد

5-شرکت کنندگان درمزایده میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به بانک سپه شعب سراسر استان مراجعه کنند

6-شماره تلفن تماس مدیریت شعب منطقه هرمزگان :32245494 معاونت مالی اداری – 32231759 دایره پشتیبانی وخدمات

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست