مزایده عمومی فروش شیرآلات صنعتی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۳۰

 کد در ایران کالا: ۴۸۶

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران-طرح نیروگاه اتمی بوشهر  

 نشانی: بوشهر.امور قراردادها و حقوقی طرح نیروگاه اتمی بوشهر

 

آگهی مزایده   

مزایده بزرگ(شماره  98/04)

 

مزایده گزار:شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران-طرح نیروگاه اتمی بوشهر

 

 

 

2موضوع مزایده:

موضوع مزایده عبارت است از:

شماره گروه موضوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت پایه(ریال) شماره گروه موضوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت پایه(ریال)
یک شیرآلات صنعتی 185/000 41/000/000/000 دو شیرآلات صنعتی 170/000 45/000/000/000
سه شیرآلات صنعتی 160/000 50/000/000/000 چهار شیرآلات صنعتی 225/000 49/000/000/000
پنج شیرآلات صنعتی 210/000 60/000/000/000 شش شیرآلات صنعتی 650/000 18/000/000/000
هفت باطری مستعمل 5/000   هشت موتورسیکلت    
نه ضایعات آهن 440/000   ده مبدل حراتی تیتانیومی 23/000  

تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی می باشدکه مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی می بایست  به یکی از صورتهای مشروحه  زیر در وجه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران تهیه گردد

-ضمانتنامه بانکی

-واریز به حساب شماره 970100004001005107143893به نام تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه

محل استقرارموضوع مزایده :بوشهر سایت نیروگاه اتمی

مهلت بازدید و خرید اسناد مزایده :داوطلبین می توانند جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از موضوع مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ،حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/11/30 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000به حساب جام 20511021/48 نزد بانک ملت ،به امور قراردادها و حقوقی طرح نیروگاه اتمی بوشهر مراجعه نمایند .بازدید و خرید اسناد هرروز ساعت 9 صبح انجام می شود..ضمنا همراه داشتن کارت شناسایی (شناسنامه /کارت ملی یا گواهینامه )الزامی است .

تاریخ و محل تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت :دواطلبین می بایست تا ساعت 14 مورخ 98/12/13 پاکتهای پیشنهاد خود را به دبیرخانه  طرح نیروگاه اتمی بوشهر تحویل نمایند .(بهای پیشنهادی می بایست به عدد و حروف نوشته شده و در پاکت لاک و مهر شده قرار داده شود .)

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت :راس ساعت 15 مورخ 98/12/14در سالن کنفرانس طرح نیروگاه اتمی بوشهر

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و تکالیف قانونی دستگاه مزایده گزار می باشد.

 

به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا ءمدت مقرر در فراخوان و اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

هزینه درج آگهی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد .

درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 31117145-077 تماس حاصل نمایند .

طرح نیروگاه اتمی بوشهر-بخش قراردادها و حقوقی

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست