مزایده عمومی فروش ضایعات

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۶

 کد در ایران کالا: ۱۲۹

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

 نشانی: خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت چهار، امور حقوقی و پیمان‌ها. تلفن: ۰۶۱۵۲۱۷۲۸۷۳ و فکس ۰۶۱۵۲۱۷۲۰۴۳

آگهی مزایده

دستگاه مزایده‌گزار: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت چهار، امور حقوقی و پیمان‌ها. تلفن: 06152172873 و فکس 06152172043
موضوع و مبلغ مزایده: به‌شرح زیر:

مهلت توزیع اسناد مزایده: از مورخ 98/12/12 تا پایان وقت اداری مورخ98/12/17
تضامین معتبر جهت شرکت در مزایده:
1) ضمانت‌نامه بانکی
2) واریز وجه نقد به‌شماره حساب جام 4925781220 بانک ملت شعبه منطقه ویژه اقتصادی کد 31211 به‌نام پتروشیمی شهید تندگویان
نحوه دریافت اسناد مزایده: به آدرس مندرج در بند 1 مراجعه فرمایید.
محل و مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: آدرس فوق، کمیسیون معاملات – تا پایان وقت اداری مورخ 98/12/26
محل و تاریخ بازدید کالای مورد مزایده: آدرس فوق – محل نگهداری ضایعات – ساعات اداری روزهای توزیع اسناد
محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس فوق – سالن کنفرانس مجتمع – ساعت 11 مورخ 98/12/27
از پیشنهاددهندگان دعوت می‌شود در جلسه گشایش پاکات حضور یابند.
محل و مدت خروج کالای مورد مزایده: مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان – 60 روز پس از ابلاغ شروع به کار
تذکر: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست