مزایده عمومی فروش ضایعات

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۶

 کد در ایران کالا: ۱۲۹

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

 نشانی: خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت چهار، امور حقوقی و پیمان‌ها. تلفن: ۰۶۱۵۲۱۷۲۸۷۳ و فکس ۰۶۱۵۲۱۷۲۰۴۳

آگهی مزایده

دستگاه مزایده‌گزار: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت چهار، امور حقوقی و پیمان‌ها. تلفن: 06152172873 و فکس 06152172043
موضوع و مبلغ مزایده: به‌شرح زیر:

 

مهلت توزیع اسناد مزایده: از مورخ 98/12/12 تا پایان وقت اداری مورخ98/12/17
تضامین معتبر جهت شرکت در مزایده:
1) ضمانت‌نامه بانکی
2) واریز وجه نقد به‌شماره حساب جام 4925781220 بانک ملت شعبه منطقه ویژه اقتصادی کد 31211 به‌نام پتروشیمی شهید تندگویان
نحوه دریافت اسناد مزایده: به آدرس مندرج در بند 1 مراجعه فرمایید.
محل و مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: آدرس فوق، کمیسیون معاملات – تا پایان وقت اداری مورخ 98/12/26
محل و تاریخ بازدید کالای مورد مزایده: آدرس فوق – محل نگهداری ضایعات – ساعات اداری روزهای توزیع اسناد
محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس فوق – سالن کنفرانس مجتمع – ساعت 11 مورخ 98/12/27
از پیشنهاددهندگان دعوت می‌شود در جلسه گشایش پاکات حضور یابند.
محل و مدت خروج کالای مورد مزایده: مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان – 60 روز پس از ابلاغ شروع به کار
تذکر: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست