مزایده عمومی فروش پودر تخم مرغ

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پشتيباني امور دام استان تهران

 نشانی: 

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 06 /98/ات

شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در نظر دارد فروش پودر تخم مرغ با سال تولید 1397 را ازطریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزایده 1098001014000010 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: 98/12/24 ساعت :10
مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده: روز سه‌شنبه تاریخ 99/1/5 تا ساعت :16
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز سه‌شنبه 99/1/5 تا ساعت :19
زمان بازگشایی: روز چهارشنبه تاریخ 99/1/6 ساعت 11
زمان اعلام به برنده: تاریخ 99/1/6 ساعت 11/05
نوع و مبلغ تضمین شـرکت در مـزایده:
فیش واریـزی وجه نقد به حساب شبا IR900100004001039806370564 بـانک مرکزی به ‌نام پشتیبانی امور دام کشور بــا شناسه 30 رقمی
(952203974100000000000000000004) و یا ضمانت‌نامه بانکی از تمامی بانک‌ها (به استثناء بانک سرمایه، بانک دی، بانک شهر،بانک تجارت و بانک ایران زمین) به نام مزایده‌گر.
قیمت پایه کارشناسی هر کیلوگرم : مبلغ به عدد(470.000 ریال) به حروف چهارصد و هفتاد هزار ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: (900.000.000 ریال) به حروف نهصد میلیون ریال
خرید اسناد: مزایده‌گران درصورت تمایل به شرکت در مزایده می‌توانند در تاریخ مهلت خرید اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه واسناد مزایده را ازطریق سامانه مزبور دریافت نمایند.
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مزایده صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (درصورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اسنادمربوط به پاکت ب (اسناد و مدارک مربوط به مزایده‌گران) و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.
علاقمندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 تماس حاصل نمایند.
شرکت در مزایده به منزله قبول اسناد و شرایط مزایده از سوی مزایده‌گزار می‌باشد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست