مزایده عمومی مزایده ۴۷ صندوق چوبی شرکت پلیمر شیمی دماوند

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۵

 کد در ایران کالا: ۱۶۳

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره ۳۸۰ - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

آگهی مزایده عمومی

مزایده‌گزار: بانک ملت
‌موضوع مزایده:
مزایده 47 صندوق چوبی شرکت پلیمر شیمی دماوند
سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 4.000.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750030328127 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده:
ارائه معرفینامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750030328212 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.
محل دریافت اسناد مزایده:
تهران- خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت – ساختمان شماره 380 – طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها

جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت 8:00 صبح مورخ 98/11/26
مهلت ارایه پیشنهادات (تحویل پاکات مزایده لغایت ساعت 15:00 مورخ 98/12/5
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 11:30 صبح مورخ 98/12/6
برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست