مزایده عمومی واگذاری منافع بهره‌برداری از رستوران خلیج فارس

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

 نشانی: تهران - بزرگراه شهید چمران - شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی

موضوع فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای

واگذاری منافع بهره‌برداری از رستوران خلیج فارس
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق‌الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه، 29/2/1399 می‌باشد.
تضمین شرکت در مزایده شماره (5099001063000001): 420.000.000 ریال، به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی حساب سپرده شرکت 4001057906374047 به‌نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی، به نام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
قیمت‌های پیشنهادی مزایده‌گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 16:15 روز شنبه تاریخ99/3/10
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16:15 روز دوشنبه تاریخ 99/3/19
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10:10 روز سه‌شنبه تاریخ 99/3/20
جلسه توجیهی مزایده: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 99/3/11 دفتر گروه نظارت بر خدمت نمایشگاهی می‌باشد.
آدرس: تهران – بزرگراه شهید چمران – شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی – تلفن: 21913055 – 21912694
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 41934 دفتر ثبت‌نام: 85193768 و 88969737

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست