مزایده عمومی واگذاری کافی‌شاپ و بخشی از محوطه آن

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری لواسان

 نشانی: 

مزایده عمومی

شهرداری لواسان به استناد مجوز شماره 227 مورخ 99/4/23شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و بخشی از محوطه آن به عنوان فضای باز تجاری و بخشی به عنوان پارکینگ واقع در اصطلک بدون تجهیزات (مبلمان) به‌صورت اجاره یک‌ساله از طریق مزایده عمومی، اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/29 به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها) مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
شرکت‌کنندگان ملزم به ارائه تضمین شرکت در مزایده اجاره کافی‌شاپ و بخشی از محوطه آن به عنوان فضای باز تجاری و بخشی به عنوان پارکینگ واقع در اصطلک به مبلغ 330.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به‌صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100002429005 و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به نفع شهرداری می‌باشند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.
هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات در شرایط مزایده درج گردیده است.
زمان بازگشایی پاکات روز سه‌شنبه مورخ 99/10/30 می‌باشد.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست