مزایده  فروش اقلام ضایعاتی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی غدیر

 نشانی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست

آگهــی مزایده   205/99-ع-ح

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد  فروش اقلام ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به خریدار واجد شرایط واگذار نماید لذا ازمتقاضیان درخواست می گردد تا پایان وقت اداری مورخ 99/4/14 به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست  تحویل  و رسید دریافت نمایند .

 

زمان  مزایده 99/4/1 تا 99/4/14 می باشد

جهت بازدید در زمان مزایده  ازساعت 9 تا 13 با شماره تلفن06152124069 – 06152124071 عملیات انبارها هماهنگی گردد.

روزنامه امروز

  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
فهرست