مزایده فروش اموال و املاک تملیکی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۱۴

 کد در ایران کالا: ۴۰۷

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان

 نشانی: شماره تلفن تماس مدیریت شعب منطقه هرمزگان: ۳۲۲۴۵۴۹۴ معاونت مالی اداری – ۳۲۲۳۱۷۵۹

آگهی مزایده عمومی  شماره 98/11

فروش اموال واملاک تملیکی مازاد برنیاز بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان

بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان در نظر دارداموال و املاک و مستغلات تحت اختیار خود به‌شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی الکترونیکی (Setadiran.ir) و با شماره مزایده 98/11 شماره سیستمی 2098001036000035 به‌صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار98/12/25
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/12/26 تا 99/1/14 ساعت 12
تاریخ بازدید: از98/12/26 ساعت 8 صبح تا 99/1/14 ساعت 12 به‌جز ایام تعطیل

مهلت ارسال پیشنهاد: 99/1/16 ساعت12

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: 99/1/19 ساعت 10صبح
تاریخ اعلام به برنده: 99/1/31
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری و شرکت درمزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می‌باشد.
کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.
علاقمندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)
بخش «ثبت‌نام / پروفایل مزایده‌گر» موجود است.
شماره حساب جهت خریداوراق و واریزوجه 5% سپرده شرکت در مزایده 1261800098605 بانک سپه شعبه قائم سعدی می‌باشد.
شرکت‌کنندگان در مزایده می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به بانک‌سپه شعب سراسر استان مراجعه کنند.
شماره تلفن تماس مدیریت شعب منطقه هرمزگان: 32245494 معاونت مالی اداری – 32231759 دایره پشتیبانی وخدمات

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست